دفاع مشروع چیست؟

پرسش: در چه مواردی در درگیری ها، دفاع از خود جرم محسوب نمی شود؟ پاسخ: شخص در صورتی حق دارد به دفاع مشروع بپردازد که در مقام دفاع از جان، مال و ناموس خود يا ديگري يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر تجاوز يا خطر قريب الوقوع عملي انجام دهد كه آن عمل […]

ضرب و جرح

ضرب و جرح از جمله جرايمي است كه به تماميت جسماني ديگري آسيب وارد مي كند. در تعریف ضرب از منظر حقوقي باید گفت به “صدماتي گفته مي شود كه وارد كردن آنها موجب از هم گسيختگي ظاهري نسوج و جاري شدن خون از بدن نمي شود. ” از اين رو تورم، كبودي، پيچ خوردن […]