آیا وصیت‌نامه‌ای که بوسیله دیگران نوشته شده باشد، قابل قبول است؟

از نظر قانون امور حسبی وصیتی که خودنوشت، رسمی یا سری نباشد فقط در صورتی معتبر است که اشخاص ذی نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند. در مورد پرسش دوم باید گفت که موصی تا یک سوم اموال خود را می‌تواند وصیت کند. اگر وصیت موصی بیش از این مقدار باشد، در مورد […]