فرق تراس و بالکن از لحاظ ثبتی چیست؟

در دستورالعمل ۳۰ بندی تفکیک آپارتمان بندهای ۱۸ الی ۲۰ یعنی سه بند به موضوع تراس اختصاص داده شده تراس و بالکن قسمتی از ساختمان است که حداقل یکطرف آنها بسمت خارج باز باشد. که به آنها تراس و یا بالکن یکطرف باز ، دو طرف باز یا سه طرف باز می گویند. تفاوت ایندو […]

اختیارات شهرداری برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی

مامورین شهرداری چه اختیاراتی برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی دارند؟ قبل از پاسخ به سوال لازم است که تخلفات ساختمانی را در سه مرحله بیان نماییم: مرحله ی اول: مرحله ای است که مالک و یا سازنده در نقشه (پلان)تهیه نموده بر خلاف مفاد ضوابط مهندسی و شهرسازی تمام و یا بخشی از طرح خود […]