ارث صغیر قیم

پرسش: همسر خانمی فوت کرده و ورثه حین‌الفوت وی چند نفر کبیر و چند نفر صغیر هستند، در حال حاضر مشارالیها در صدد طرح دعوی برای مطالبه مهریه خود علیه وراث می‌باشد. با توجه به اینکه خانم مذکور، شخصاً قیم صغار است، طرح دعوی علیه آنان چگونه امکان‌پذیر است؟   پاسخ: در موردی که قیم […]

مالکیت وراث نسبت به ترکه متوفی در قانون

طبق ماده ۸۶۸ قانون مدنی «مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود، مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است» حسب این قانون، ورثه قائم‌مقام متوفی در امور مالی او هستند و از این حیث حق تصرف فوری در ترکه را ندارند. زمانی که فردی فوت می‌کند، اموالی […]

تکلیف بانک در خصوص مشتریان متوفی

تکلیف بانک در خصوص مشتریان متوفی: با فوت اشخاص حقیقی و حقوقی روابط بانک و مشتریان پایان مییابد و با اطلاع از فوت انجام عملیات بانکی در حساب متوفی پایان یافته و متوقف خواهد گردید. و بنابراین در خصوص مشتری فوت شدهای که از بانک تسهیلات دریافت نموده است و در این تسهیلات مشتری بیمه […]