آیا اجاره ملک به ارگان دولتی سند رسمی محسوب می شود؟

پرسش: یک اداره دولتی برای اجاره مکان اداری اش با من قرارداد اجاره تنظیم کرده آیا این نوشته، (اجاره نامه) سند رسمی محسوب می شود؟   پاسخ: اگر نوشته ای فاقد یکی از سه شرط زیر باشد. الف) توسط مأمور دولت ب) در حدود وظیفه قانونی ج) با رعایت مقررات قانونی و تشریفات مربوط تنظیم […]