تامین دلیل چیست؟

منظور از تامین دلیل چیست؟ هرگاه دلایلی بر امری وجود داشته باشد و این احتمال برود که در آینده دسترسی به آنها دشوار یا سخت خواهد شد و یا دسترسی به آنها بطور کلی از بین خواهد رفت، اعم از اینکه این دلایل در اختیار خود شخص و یا نزد طرف دعوای آینده یا شخص […]